Avgifter

Avgiften för barnomsorg betalar du varje månad. Hur mycket du ska betala beror på ditt hushålls avgiftsgrundande bruttoinkomst och hur många barn som finns i hushållet. Kommunen tillämpar maxtaxa och taxebestämmelserna gäller både kommunal och fristående verksamhet. Nedan hittar du all information du behöver om barnomsorgsavgiften.

Avgifter från den 1 januari 2021

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare oavsett om ditt barn går i förskola, familjedaghem eller fritidshem.

Första barnet i förskola och familjedaghem:

 • För hushåll med lägre inkomst än 50 340 kr/mån: 3 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 50 340 kr/mån: 1 510 kr/mån (maxtaxa)

Andra barnet i förskola och familjedaghem:

 • För hushåll med lägre inkomst än 50 340 kr/mån: 2 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 50 340 kr/mån: 1 007 kr/mån (maxtaxa)

Tredje barnet i förskola och familjedaghem:

 • För hushåll med lägre inkomst än 50 340 kr/mån: 1 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 50 340 kr/mån: 503 kr/mån (maxtaxa)

Fjärde barnet i förskola och familjedaghem:

 • Ingen avgift

Avgifter från den 1 januari 2021 i fritidsverksamhet

Första barnet på fritids:

För hushåll med lägre inkomst än 50 340 kr/mån: 2 procent av inkomsten
För hushåll med högre inkomst än 50 340 kr/mån: 1 007 kr/mån (maxtaxa)

Andra barnet på fritids:

 • För hushåll med lägre inkomst än 50 340 kr/mån:1 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 50 340 kr/mån: 503 kr/mån (maxtaxa)

Tredje barnet på fritids:

 • För hushåll med lägre inkomst än 50 340 kr/mån: 1 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 50 340 kr/mån: 503 kr/mån (maxtaxa)

Fjärde barnet på fritids:

 • Ingen avgift

Sänkt barnomsorgsavgift

Din barnomsorgsavgift sänks med 25 procent i följande fall:

 • Från den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år. Detta görs för att följa skollagens bestämmelser om att vistelsen ska vara avgiftsfri 525 timmar om året.
 • Om du har barn som fått förskoleplats eller utökad vistelsetid i förskolan på grund av att barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt 8 kap. 7 § skollagen utgår avgift endast för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar per vecka.

Om inkomst eller civilstånd förändras

Om din inkomst ändras ska du omgående meddela detta. Du ska även anmäla andra förändringar som kan komma att påverka din avgift för barnomsorgen, som ändring av civilstånd. Anmäl enligt följande:

 • Om ditt barn går i kommunal eller fristående verksamhet där kommunen fakturerar, anmäl förändrad inkomst i kommunens e-tjänst för barnomsorg. Se högerspalten.
 • Om ditt barn går i en fristående verksamhet som själva fakturerar ska du anmäla förändrad inkomst dit.

Som vårdnadshavare är du ansvarig för att hushållets korrekta inkomst finns registrerad.


Beräkning av barnomsorgsavgift

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstlaget tjänst samt överskott i inkomstlaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.

Följande inkomster är avgiftsgrundande:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ej den del som utgör ersättning för merkostnad)
 • sjukpenning
 • sjukbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • kontant arbetsmarknadsstöd
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda inkomst. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar ska också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Delad faktura

Föräldrar eller andra vårdnadshavare som inte bor ihop kan ansöka om delad faktura via en särskild blankett.

För delad vårdnad, se blankett Ansökan om separata räkningar

Om du har betalat för mycket

Avgiften gäller från och med första inskolningsdagen och så länge platsen står till ditt barns förfogande. Det vill säga under semester, barns sjukdom, uppsägningstid och under personalens planeringsdagar (max fem/läsår).

Återbetalning av månadsavgift kan ske:

 • Om ditt barn varit sjukt mer än 21 kalenderdagar i följd. Då dras 1/30 av månadsavgiften av från den 22:a dagen. Du som förälder ska själv ansöka om avdraget och på begäran kunna uppvisa läkarintyg.
 • Om ditt barns förskola/barnomsorg tvingats stänga en hel dag och ingen annan plats erbjudits kan du ansöka om att få avdrag på din avgift.

Om du vill säga upp ditt barns plats

Om du inte längre vill ha kvar ditt barns plats ska du anmäla det skriftligt till utbildningsförvaltningen. Uppsägningstiden är en månad. Det gäller även om du flyttar ditt barn från kommunal till fristående verksamhet.

Om du inte betalar avgiften

Du ska betala avgiften senast på förfallodagen. Om du betalar för sent kommer du att debiteras dröjsmålsränta. Om du inte betalar avgiften senast tio dagar efter fakturapåminnelsen skickas ett inkassokrav.

Kontakt

Telefontid:
Måndag: 09.00–11.00
Onsdag–fredag: 09.00–11.00

Kontakta oss via mail:
ubfbarnomsorg@haninge.se

Johanna Tarvainen
Administrativ handläggare, barnomsorg
08-606 73 26

Peter Öbrink
Administrativ handläggare, barnomsorg
08-08-606 87 09

Selma Johannesson
Administrativ handläggare, barnomsorg
08-606 48 67

Senast uppdaterad: 25 maj 2018